Cross Nature
/

Christian Wildlife Foundation

 

Cross Nature

Christian Wildlife Foundation

(English version below Dutch text)


Natuurbescherming & dierenwelzijn

Wij zetten ons in voor de bescherming van natuur en het behoud van leefgebieden van dieren in het wild. In het bijzonder hebben wij aandacht voor de bescherming van de minder bekende bedreigde diersoorten. Elke soort heeft een functie in het geheel van de biodiversiteit op aarde. Geen diersoort kan gemist worden!

Natuurbescherming kan in onze ogen niet los staan van dierenwelzijn. Daarom pleiten wij voor een diervriendelijke, respectvolle benadering van dieren: zowel in de natuur als in gevangenschap.


Onze doelen

 1. Bescherming van natuur: met name bescherming van bedreigde diersoorten en hun leefgebieden.
 2. Het onder de aandacht brengen van (de minder bekende) bedreigde diersoorten.
 3. Het welzijn van wilde dieren in de natuur en in gevangenschap verbeteren.


Onze pijlers om deze doelen te behalen:

 1. Onderzoek: o.a. naar bedreigde diersoorten en hun leefgebieden.
 2. Bewustwording: uitleg geven over welke bedreigde diersoorten meer bescherming nodig hebben en hoe we zelf kunnen bijdragen aan natuurbescherming of dierenwelzijn.
 3. Advisering: wij praten met overheden en organisaties over een betere bescherming van de natuur.
 4. Aankoop van natuur: om te zorgen dat natuur echt natuur blijft, is het soms nodig om deze aan te kopen en te beschermen tegen mensen die er andere plannen mee hebben.
 5. Projecten voor het behoud of het welzijn van diersoorten: wij zetten zelf projecten op en ondersteunen anderen die zich inzetten voor het behoud van bedreigde diersoorten of het welzijn van dieren.
 6. Armoedebestrijding: armoede en beschadiging van kwetsbare natuur gaan vaak samen. Daarom zoeken wij combinaties binnen projecten, die niet alleen de natuur helpen, maar ook de lokale bevolking.
 7. Samenwerking: wij werken graag samen met andere natuurbeschermers en dierenliefhebbers, ongeacht geloof of achtergrond.


Cross Nature: minder bekende apensoorten in de spotlights

Bij bedreigde diersoorten denkt u misschien gelijk aan de olifant en tijger. Maar wist u dat er talloze prachtige diersoorten met uitsterven bedreigd worden waarvoor weinig aandacht is? Zowel in Nederland als in andere landen.

Cross Nature en bedreigde diersoorten in Nederland

Binnen Nederland zijn we al 85% van de oorspronkelijke soorten kwijt (Bron: Polet, WNF). Ongeveer 650 soorten zijn bedreigd. In Nederland is de biodiversiteit het laagste van alle landen in Europa (Bron: Planbureau voor de Leefomgeving). Hoog tijd om hier wat aan te doen! Cross Nature wil bijdragen aan het behoud van soorten en herstel van hun leefgebieden.

Omdat wij momenteel aan het onderzoeken zijn op welke manier wij dat het beste kunnen doen, hoort u binnenkort over onze concrete aanpak.


Cross Nature en apen in de tropische leefgebieden

Tropisch regenwoud en mangrove wordt in rap tempo vernietigd. Vele diersoorten zijn nog niet eens bekend bij mensen en verdwijnen zonder dat ze ooit gezien zijn. 

Zo zijn er ook vele apensoorten die weinig in het nieuws komen, maar waarmee het erg slecht gaat. De belangrijkste oorzaak is de vermindering van leefgebied. Daarnaast speelt de jacht op apen ook een grote rol.

Geen tijd te verliezen! Samenwerken is noodzakelijk om te voorkomen dat nog meer soorten uitsterven en tropische bossen verloren gaan.

Daarom wil Cross Nature bestaande leefgebieden beschermen, nieuwe natuur ontwikkelen zodat leefgebieden weer aaneengesloten worden en wij steunen lokale projecten die de jacht tegengaan. Door het leefgebied van de apen te beschermen, geven wij vele bedreigde diersoorten kansen om te overleven. Wij hebben 3 mooie projecten gekozen waarin we samen met andere organisaties de volgende soorten en hun leefgebieden beschermen:

 • Gouden Leeuwaapjes (Brazilie)
 • Neusapen (Borneo, Indonesie)
 • Witschouderkapucijnaap (Costa Rica)

Op de volgende pagina's kunt u meer lezen over de projecten.

 


Ontdek bedreigde diersoorten!


Cross Nature is de stichting voor betrokken dierenliefhebbers. Bij Cross Nature gaat het ook om beleven en bewonderen! Doe mee aan activiteiten waarbij u veel te weten komt over bedreigde diersoorten.

Cross Nature sluit aan bij de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties:  Duurzame ontwikkelingsdoelen om de wereld tot een betere plek te maken.
Raak betrokken

 • Steun Cross Nature: om bedreigde diersoorten te beschermen is geld nodig. Helpt u ons om bedreigde dieren te beschermen door een gift te doen of donateur te worden?
 • Doe mee met onze onvergetelijke activiteiten.

 

English version

Cross Nature

To protect endangered species and their habitats


Mission

The Cross Nature Foundation is committed to protecting endangered species and their habitats. In particular the less well-known endangered species and endangered species that receive little attention.


Vision

Every animal is beautifully made to its nature and has its own function in its ecosystem. Therefore Cross Nature is convinced that every animal species is worth protecting.

  

Strategy

Cross Nature protects endangered species by:

·       Researching lesser-known endangered species

·       Drawing attention to the lesser-known endangered species

·       Protecting and restoring habitats

·       Working together with other conservationists


Cross Nature: lesser-known monkey species in the spotlights


With endangered species you may think of the elephant and tiger. But did you know that countless beautiful animal species are threatened with extinction for which little attention is paid? There are also many monkey species that do not get much in the news, but which are doing very badly. The main cause is the reduction of habitat. In addition, hunting for monkeys also plays a major role. 

That is why Cross Nature wants to protect existing habitats, develop new nature so that habitats are reconnected and we support local projects that combat hunting. By protecting the habitat of the monkeys, we give many endangered species opportunities for survival. That's why we seek your attention at this moment for 3 wonderful species of monkeys.


Cross Nature and the tropical habitats

Tropical rain forest and mangrove are being destroyed at a rapid pace. Many species of animals are not even known to humans and disappear without being seen.

No time to waste! Cooperation is necessary to prevent more species from becoming extinct and tropical forests from being lost. That is why we want to strengthen existing projects and set up new projects together with other conservationists.


We have selected 3 great projects in which we, together with other organizations, protect the following species and their habitats: 

 • Golden Lion Tamarin (Brazil) 
 • Proboscis monkey (Borneo, Indonesia) 
 • White-throated capuchin (Costa Rica) 

You can read more about the projects on the following pages.