Cross Nature
/


Wildlife 

 

Cross Nature

Beschermt bedreigde dieren en hun leefgebieden

(English version below Dutch text)


Actuele campagne:

Adopteer en bescherm nu regenwoud in Costa Rica door minimaal 2,50 euro over te maken op:

NL50 INGB 0009 2637 84 ten name van Stichting Cross Nature.

Je ontvangt een van ons een certificaat met daarop je naam en het aantal m2 wat nu dankzij jou beschermd is.

(Zie pagina 'Actueel' voor meer info).Missie

Stichting Cross Nature zet zich in voor de bescherming van bedreigde diersoorten en hun leefgebieden. In het bijzonder de minder bekende bedreigde diersoorten en bedreigde soorten die weinig aandacht krijgen.


Visie

Elk dier is mooi gemaakt naar zijn aard en heeft zijn eigen functie in een ecosysteem. Daarom is Cross Nature ervan overtuigd dat elke soort het waard is om te beschermen. 

  

Strategie

Cross Nature beschermt bedreigde diersoorten door:

·       Onderzoek te doen naar minder bekende bedreigde diersoorten

·       De aandacht te vestigen op de minder bekende bedreigde soorten

·       Leefgebieden te beschermen en te herstellen

·       Samen te werken met andere natuurbeschermersCross Nature: minder bekende apensoorten in de spotlights

Bij bedreigde diersoorten denkt u misschien gelijk aan de olifant en tijger. Maar wist u dat er talloze prachtige diersoorten met uitsterven bedreigd worden waarvoor weinig aandacht is? Zo zijn er ook vele apensoorten die weinig in het nieuws komen, maar waarmee het erg slecht gaat. De belangrijkste oorzaak is de vermindering van leefgebied. Daarnaast speelt de jacht op apen ook een grote rol.

Daarom wil Cross Nature bestaande leefgebieden beschermen, nieuwe natuur ontwikkelen zodat leefgebieden weer aaneengesloten worden en wij steunen lokale projecten die de jacht tegengaan. Door het leefgebied van de apen te beschermen, geven wij vele bedreigde diersoorten kansen om te overleven. Daarom vragen wij nu in het bijzonder uw aandacht voor 3 prachtige apensoorten.


Cross Nature en de tropische leefgebieden

Tropisch regenwoud en mangrove wordt in rap tempo vernietigd. Vele diersoorten zijn nog niet eens bekend bij mensen en verdwijnen zonder dat ze ooit gezien zijn. 

Geen tijd te verliezen! Samenwerken is noodzakelijk om te voorkomen dat nog meer soorten uitsterven en tropische bossen verloren gaan. Daarom willen wij bestaande projecten versterken en nieuwe projecten samen met andere natuurbeschermers opzetten. 

Wij hebben 3 mooie projecten gekozen waarin we samen met andere organisaties de volgende soorten en hun leefgebieden beschermen:

  • Gouden Leeuwaapjes (Brazilie)
  • Neusapen (Borneo, Indonesie)
  • Witschouderkapucijnaap (Costa Rica)

Op de volgende pagina's kunt u meer lezen over de projecten.

 


Ontdek bedreigde diersoorten!


Cross Nature is de stichting voor betrokken dierenliefhebbers. Bij Cross Nature gaat het ook om beleven en bewonderen! Doe mee aan activiteiten waarbij u veel te weten komt over bedreigde diersoorten.

Cross Nature sluit aan bij de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties:  Duurzame ontwikkelingsdoelen om de wereld tot een betere plek te maken.
Raak betrokken

  • Steun Cross Nature: om bedreigde diersoorten te beschermen is geld nodig. Helpt u ons om bedreigde dieren te beschermen door een gift te doen of donateur te worden?
  • Doe mee met onze onvergetelijke activiteiten.

 

English version

Cross Nature

To protect endangered species and their habitats


Mission

The Cross Nature Foundation is committed to protecting endangered species and their habitats. In particular the less well-known endangered species and endangered species that receive little attention.


Vision

Every animal is beautifully made to its nature and has its own function in its ecosystem. Therefore Cross Nature is convinced that every animal species is worth protecting.

  

Strategy

Cross Nature protects endangered species by:

·       Researching lesser-known endangered species

·       Drawing attention to the lesser-known endangered species

·       Protecting and restoring habitats

·       Working together with other conservationists


Cross Nature: lesser-known monkey species in the spotlights


With endangered species you may think of the elephant and tiger. But did you know that countless beautiful animal species are threatened with extinction for which little attention is paid? There are also many monkey species that do not get much in the news, but which are doing very badly. The main cause is the reduction of habitat. In addition, hunting for monkeys also plays a major role. 

That is why Cross Nature wants to protect existing habitats, develop new nature so that habitats are reconnected and we support local projects that combat hunting. By protecting the habitat of the monkeys, we give many endangered species opportunities for survival. That's why we seek your attention at this moment for 3 wonderful species of monkeys.


Cross Nature and the tropical habitats

Tropical rain forest and mangrove are being destroyed at a rapid pace. Many species of animals are not even known to humans and disappear without being seen.

No time to waste! Cooperation is necessary to prevent more species from becoming extinct and tropical forests from being lost. That is why we want to strengthen existing projects and set up new projects together with other conservationists.


We have selected 3 great projects in which we, together with other organizations, protect the following species and their habitats: 

  • Golden Lion Tamarin (Brazil) 
  • Proboscis monkey (Borneo, Indonesia) 
  • White-throated capuchin (Costa Rica) 

You can read more about the projects on the following pages.