Cross Nature
/

Christian Wildlife Foundation

 

Neusaap of Proboscis Monkey

(English version below Dutch text)


Neusapen leven alleen nog maar op Borneo. Doordat de Neusapen een gevarieerd gebied nodig hebben om te leven en voedsel te vinden, is het een soort die zich niet gemakkelijk aanpast aan nieuwe omstandigheden. Verdwijnt 1 onderdeel van hun leefgebied dan kan de neusaap niet overleven (bijvoorbeeld wanneer het deel waar zij voedsel vinden of overnachten vernietigd wordt om te dienen als landbouwgrond).

Doordat zij verschillende soorten leefgebied nodig hebben en stressgevoelig zijn, worden Neusapen zelden in dierentuinen gehouden en zijn fokprogramma's moeilijk.

De Neusapen worden ernstig bedreigd door vernietiging van hun leefgebied (met name de vernietiging van mangrove is funest voor Neusapen). Daarnaast wordt er op deze bijzondere dieren ook nog steeds gejaagd. 

Doordat Neusapen nergens anders ter wereld voorkomen, zijn zij erg kwetsbaar en sterk bedreigd in hun voortbestaan.

Cross Nature gaat de Neusapen van Borneo beschermen. Omdat wij nog bezig zijn om het project vorm te geven, zullen wij u meer vertellen zodra het project concreet is. Wel kunnen wij vertellen dat wij niet in ons eentje hoeven te strijden voor deze soort! Wij zijn ontzettend blij met de hulp van het WWF in Nederland en hopen binnenkort onze samenwerking uit te breiden met natuurbeschermers in Indonesië. Zie: 

https://www.wwf.nl/wat-we-doen/actueel/nieuws/neusaap-in-het-gedrang

Binnenkort meer over de bescherming van Neusapen op Borneo!

Foto's 1 en 2: Copyright S. Wulffraat


Copyright van de 3 foto's hier direct boven: M. Hoeksema

Proboscis Monkey

Proboscis monkeys only live on Borneo. Because the Proboscis Monkeys need a varied area to live and find food, it is a species that does not easily adapt to new conditions. If 1 part of their habitat disappears, the Proboscis Monkey cannot survive (for example, when the part where they find food or spend the night is destroyed to serve as agricultural land).

Because they need different habitat types and are stress-sensitive, Proboscis Monkeys are rarely kept in zoos and breeding programs are difficult.

The Proboscis Monkeys are seriously threatened by the destruction of their habitat (in particular the destruction of mangrove is disastrous for Proboscis Monkeys). In addition, these special animals are still being hunted.

Because Proboscis Monkeys are found nowhere else in the world, they are very vulnerable and threatened in their survival.

Cross Nature is going to protect Borneo's Proboscis Monkey. Because we are still working on shaping the project, we will tell you more as soon as the project is concrete. We can say that we do not have to fight for this species on our own! We are very happy with the help of the WWF in the Netherlands and hope to expand our cooperation with nature conservationists in Indonesia soon. Article (only available in Dutch):

https://www.wwf.nl/wat-we-doen/actueel/nieuws/neusaap-in-het-gedrang 

More about the protection of Proboscis Monkey on Borneo soon!