Cross Nature
/

Christian Wildlife Foundation

 

Zwarthandslingeraap (Geoffroy's Spider Monkey), Costa Rica

Deze prachtige apensoort staat helaas in de top 25 van meest bedreigde apensoorten. Zwarthandslingerapen leven niet alleen in Costa Rica, maar ook in Panama, Honduras, Mexico, El Salvador en Nicaraqua. Dan zou je verwachten dat er nog best veel van deze apen zijn, maar niets is minder waar! Geschat wordt dat er in totaal 943 individuen over zijn. En dat verspreid over al deze landen zorgt ervoor dat de populaties heel kwetsbaar zijn.

Het grootste gevaar is de jacht. Deze apen worden intens bejaagd om hun vlees en om verkocht te worden als huisdier.

Geen tijd te verliezen om ons in te zetten voor deze bijzondere dieren!


In ons projectgebied leven zij nog niet. Maar wel in het dichtbij gelegen natuurgebied. Samen met Stichting Work with Nature willen wij het tussengelegen regenwoud (tussen ons projectgebied en het nationale park Barbilla) kopen en beschermen. Zo ontstaat er een verbinding tussen beide natuurgebieden en daarmee meer leefgebied voor de Zwarthandslingeraap. Ook is het belangrijk om dit stuk regenwoud op te kopen en te beschermen, omdat de kans anders groot is dat er plantages van worden gemaakt. Verderop op deze pagina lees je hoe je kan helpen door regenwoud te adopteren.

Over de Zwarthandslingeraap

In het Latijn (en dit is tevens de officiële naam) heet de aap Ateles Geoffroyi. Het is een behendige aap die zowel zijn staart als armen gebruikt bij het slingeren. Zwarthandslingerapen leven in groepen van 20-40 individuen. Er zijn verschillende ondersoorten waardoor sommigen een bruine vacht hebben en andere een zwarte. Maar de handen zijn bij beide zwart. Soms schuren zij met bladeren van fruitbomen over hun vacht. Men denkt dat de apen dit doen om insecten te weren. Wat ook bijzonder is, is dat zij soms vriendschappelijke interactie hebben met de Witschoudercapucijnapen, die wij hieronder op de pagina beschrijven. Zij verzorgen dan elkaars vacht. Zwarthandslingerapen behoren tot de intelligentere apensoorten. Zij gebruiken zowel verbale als non-verbale communicatie.

De apen gebruiken verschillende typen leefgebied, waaronder mangrove en  regenwoud. Doordat zij alleen rijp fruit eten moeten ze dagelijks door grote stukken regenwoud slingeren om aan voldoende voedsel te komen. Ontbossing is dan ook een enorm probleem naast de jacht op deze apen. Als hun leefgebied te klein is geworden, kunnen zij te weinig voedsel vinden.... met alle gevolgen van dien.

Daarom wil Cross Nature ingrijpen en regenwoud beschermen voor deze apen. Doe je mee door voor 2,50 euro per m2 regenwoud te adopteren?! Lees hieronder meer hoe je mee kan doen.


Witschouderkapucijnaap


Witschouderkapucijnaap (White-throated Capucin)


De Witschouderkapucijnapen zijn heel intelligente apen. Het is bekend dat zij 'gereedschap' gebruiken om bijvoorbeeld noten op te maken. Witschouderkapucijnapen leven in groepen waarover een mannetje de leiding heeft. In tegenstelling tot de Neusaap en Goudenleeuwaap van onze andere projecten, staat de Witschouderkapucijnaap niet op de Rode Lijst voor bedreigde diersoorten en leeft niet op 1 plek in 1 land, maar in meerdere gebieden van Midden- en Zuid Amerika. Waarom we dan toch deze soort in de spotlight zetten?

In Costa Rica wordt de soort binnen ons projectgebied namelijk wel ernstig bedreigd. Door jarenlange jacht op de apen en door vermindering van hun leefgebied, zijn de apen bijna verdwenen uit het projectgebied. Het projectgebied ligt vlakbij een groot natuurgebied, maar de apen uit beide gebieden kunnen niet naar elkaar toe. Door menselijke activiteit is het leefgebied versnipperd geraakt. Dit heeft invloed op het vinden van voedsel, op voortplanting en het maakte de apen kwetsbaar.

Des te meer reden om ons in te zetten voor de bescherming van het tropisch regenwoud van Costa Rica en het herstel van de doorgang naar het natuurgebied in de omgeving. Samen met Stichting Work with Nature willen wij de apen en andere dieren van het Costaricaanse regenwoud beschermen. 

Stichting Work with Nature is een Nederlandse stichting die een onderzoeksinstituut heeft in Costa Rica. Voor slechts 2,50 euro kan deze stichting een vierkante meter regenwoud aankopen en beschermen. Zij hebben zich tot doel gesteld om in de komende 10 jaar 2000 hectare regenwoud aan te kopen en te beschermen. Zo wordt er een corridor gerealiseerd tussen het projectgebied en het naburige natuurgebied voor de Witschouderkapucijnaap, de Jaguar en vele andere dieren.


Cross Nature gaat Stichting Work with Nature helpen om dit te realiseren.

Daarnaast herstelt Work with Nature regenwoud via herbebossing van landbouwgrond. Alles in goed overleg met de boeren en buren in de omgeving. Ook zet deze stichting zich al enkele jaren in om lokale omwonenden het belang van het regenwoud te tonen en van jagers natuurbeschermers te maken. Enkele lokale omwonenden zetten zich al in via Work with Nature en ontvangen een loon om het regenwoud te helpen beschermen.

Het volgende filmpje laat u meer zien over de stichting en het project in Costa Rica:Door de bescherming van het leefgebied van de Witschouderkapucijnaap, beschermen wij tevens tropische kikkers, de Jaguar en vele andere bedreigde diersoorten. Via deze link ziet u welke dieren er nog meer in het beschermde gebied leven:

https://www.studytherainforest.com/extra/soortenlijst

Foto's van soorten:  

https://work-with-nature.com/nl/media-nl

Helpt u ons om regenwoud aan te kopen en te beschermen door minimaal 2,50 euro over te maken?


Andere dieren die wij beschermen in dit gebied

Glaskikker

Glaskikkers zijn kikkers die in struiken en bomen leven. Zij komen alleen voor in Midden en Zuid Amerika in de vochtige regenwouden. Het bijzondere aan deze kikkers is dat zij deels doorzichtig zijn. Als je ze vanaf de onderkant bekijkt zie je al hun ingewanden!Pas in 2015 werd de 'Diane's Bare-hearted Glass Frog' ontdekt. Deze kleine kikker van slechts 1 a 2 cm groot leeft alleen in Costa Rica. Dat maakt de kikker kwetsbaar. Kikkers zijn niet zo mobiel als bijvoorbeeld vogels. Als het leefgebied van de kikker verwoest wordt, dan is er voor de kikker geen vluchten mogelijk. Glaskikkers zijn teer gebouwd en gevoelig voor verstoring en vervuiling. Helaas wordt er in Costa Rica nog steeds regenwoud gekapt en zijn leefgebieden versnipperd geraakt. Kortom; als het regenwoud van Costa Rica vernietigd wordt, dan is het gedaan met deze bijzondere soort! 


Toelichting op de foto's (copyright Work with Nature):

Linker foto: Glaskikker op een blad met eieren. 

Middelste foto: Glaskikkers leggen hun eieren op natte bladeren die boven water hangen. Zodra de kikkervisjes groot genoeg zijn, laten zij zich in het water vallen en ontwikkelen daar verder tot kikkers. Doordat zij in hun eerste fase als kikkervisjes zich ontwikkelen op een blad in plaats van in een rivier of plas, zijn zij minder kwetsbaar voor roofdieren.

Rechts een foto van een rivier in het beschermd regenwoud.

Door het beschermen van het tropisch regenwoud in Costa Rica dragen we bij aan het behoud van vele diersoorten. Hier ziet u een greep uit de vele diersoorten die het gebied rijk is:Geoffroy's Spider Monkey

This beautiful monkey species is unfortunately in the top 25 of the most endangered monkey species. Black-handed monkeys live not only in Costa Rica, but also in Panama, Honduras, Mexico, El Salvador and Nicaraqua. Then you would expect that there are still quite a lot of these monkeys, but nothing could be further from the truth! It is estimated that there are 943 individuals in total. And that spread over all these countries ensures that the populations are very vulnerable.

The biggest danger is hunting. These monkeys are intensely hunted for their meat and to be sold as pets. No time to lose to work for these special animals!

They are not yet living in our project area. But in the nearby nature reserve. Together with the Work with Nature Foundation, we want to buy and protect the intermediate rainforest (between our project area and the Barbilla National Park). This creates a connection between both nature areas and thus more habitat for the Black-Handed Monkey. It is also important to purchase and protect this piece of rainforest, because otherwise there is a good chance that it will be planted. Further on this page you can read how you can help by adopting rainforest.

About the Geoffroy's Spider Monkey

In Latin (and this is also the official name) the monkey is called Ateles Geoffroyi. It is an agile monkey that uses both its tail and arms when swinging. Black-handed monkeys live in groups of 20-40 individuals. There are different subspecies, some of which have a brown fur and others a black one. But both hands are black. Sometimes they scour their fur with leaves of fruit trees. The monkeys are thought to do this to ward off insects. What is also special is that they sometimes have friendly interaction with the White-shouldered Capuchin monkeys, which we describe below on the page. They then take care of each other's fur. Black-handed monkeys are among the more intelligent monkey species. They use both verbal and non-verbal communication.

The monkeys use different types of habitat, including mangrove and rainforest. Because they only eat ripe fruit, they have to swing through large pieces of rainforest every day to get enough food. Deforestation is therefore a huge problem in addition to hunting these monkeys. If their habitat has become too small, they cannot find enough food ... with all its consequences. That is why Cross Nature wants to intervene and protect rainforests for these monkeys.

Do you participate by adopting € 2.50 per m2 of rainforest ?! Read more below how you can participate.

White-throated Capucin

The White-shouldered Capuchin monkeys are very intelligent monkeys. It is known that they use 'tools' to make notes, for example. White-shouldered capuchin monkeys live in groups over which a male is in charge. Unlike the Nose and Golden Lion monkey of our other projects, the White-shouldered Capuchin monkey is not on the Red List for endangered species and does not live in 1 place in 1 country, but in several areas of Central and South America. Why do we put this species in the spotlight?

In Costa Rica, the species within our project area is seriously threatened. Due to years of hunting the monkeys and by reducing their habitat, the monkeys have almost disappeared from the project area. The project area is close to a large nature reserve, but the monkeys from both areas cannot come together. Human habitat has fragmented the habitat. This has an impact on food finding, reproduction, and it made the monkeys vulnerable.

All the more reason to devote ourselves to the protection of the tropical rain forest of Costa Rica and the restoration of the passage to the nature reserve in the area. Together with the Work with Nature Foundation we want to protect the monkeys and other animals of the Costa Rican rainforest.

Work with Nature Foundation is a Dutch foundation that has a research institute in Costa Rica. For just € 2.50 this foundation can purchase and protect a square meter of rainforest. They have set themselves the goal of purchasing and protecting 2000 hectares of rainforest over the next 10 years. A corridor is thus realized between the project area and the neighboring nature reserve for the Witschouderkapucijnaap, the Jaguar and many other animals.

Cross Nature will help the Work with Nature Foundation to realize this. 

Work with Nature also restores rainforest through reforestation of agricultural land. Everything in close consultation with the farmers and neighbors in the area. This foundation has also been working for several years to show local residents the importance of the rainforest and to turn hunters into conservationists. Some local residents are already working through Work with Nature and receive a wage to help protect the rainforest.

The video above shows you more about the foundation and the project in Costa Rica.

By protecting the habitat of the White-shouldered Capuchin, we also protect tropical frogs, the Jaguar and many other endangered species. Via this link you can see which other animals live in the protected area:

https://www.studytherainforest.com/extra/soortenlijst 

Pictures of species:

https://work-with-nature.com/nl/media-nl

Will you help us to purchase and protect rainforest by transferring at least 2.50 euros?


Other species that we protect in this area

Glass frog

Glass frogs are frogs that live in shrubs and trees. They only occur in Central and South America in the humid rain forests. The special thing about these frogs is that they are partly transparent. If you look at them from the bottom you can see all their guts!

Only in 2015 was the 'Diane's Bare-hearted Glass Frog' discovered. This little frog, only 1 to 2 cm in size, only lives in Costa Rica. That makes the frog vulnerable. Frogs are not as mobile as, for example, birds. If the habitat of the frog is destroyed, then no flights are possible for the frog. Glass frogs are delicate and sensitive to disturbance and pollution. Unfortunately, rain forest is still being cut down in Costa Rica and habitats have become fragmented. In short; if the rainforest of Costa Rica is destroyed, then it is done with this special species!

Explanation of the 3 pictures above photo grid (copyright Work with Nature):

Left photo: Glass frog on a leaf with eggs.

Middle photo: Glass frogs lay their eggs on wet leaves hanging above water. Once the tadpoles are large enough, they drop into the water and develop further into frogs. Because they develop as tadpoles in their first phase on a leaf instead of in a river or puddle, they are less vulnerable to predators.

On the right a photo of a river in the protected rainforest.

By protecting the tropical rain forest in Costa Rica, we contribute to the preservation of many species of animals. Here you can see a selection of the many animal species in the area: see photo grid